Gedragregels

De ‘R’ van ‘Rugby’ is ook de ‘R’ van ‘Respect’

 

Inleiding

Normen en waarden bij de beoefening van het rugby zijn heel belangrijk. De Nederlandse Rugby Bond en RC Ducks willen actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, scheidsrechters, trainers, supporters en ouders/verzorgers op dit vlak. Rugby is een ontmoetingsplaats waar sporters met plezier en voldoening spelen. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels, die door Bestuur en Commissies actief worden uitgedragen. Vooral de trainers, begeleiders, scheidsrechters en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. Daarnaast hebben de senioren binnen de vereniging een duidelijke voorbeeld functie. Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen.

 

Algemeen

De gedragscode geldt voor alle leden en bezoekers bij de rugbyvereniging. Voor iedereen (senioren, jeugdleden, spelers, trainers, scheidsrechters, begeleiders, supporters, ouders/verzorgers, bezoekers, overige doelgroepen) gelden specifieke gedragsregels.

 

Doelstelling

Rugbyclub Ducks wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten genieten van rugby. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. Het streven is om alle teams op een gepast niveau aan de competitie te laten deelnemen met voldoende uitdaging om beter te gaan rugbyen. Door ontwikkeling van zowel het rugbyspel als het verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat de rugbysport normen en waarden actief uitdraagt.

 

Over wie gaat het?

Iedereen die lid is van Rugbyclub Ducks, moet van de gedragscode op de hoogte zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn van de gedragscode. De gedragscode moet door iedereen bij RC Ducks, worden uitgedragen en nageleefd, zodat ook bezoekers en supporters zich aan de gedragsregels houden. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen vormen het uitgangspunt voor ons handelen.

 

Waarover gaat het?

Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. En over regels. Het gaat over wat we normaal vinden en niet normaal vinden. We noemen dit “normen en waarden”. Eerst proberen we duidelijk te krijgen wat de regels zijn. Daarna spreken we met iedereen af wat we daar onder verstaan (wat is normaal en wat is niet normaal). Wat gebeurt er als iemand zich niet aan de regels van de gedragscode houdt? We nemen dan maatregelen, zoals het aanspreken van betrokkenen of het opleggen van sancties.

 

Algemene gedragsregels

De Nederlandse Rugby Bond en Rugbyclub Ducks vragen nadrukkelijk aandacht voor normen en waarden tijdens en na de beoefening van de rugbysport. Hieronder volgt een aantal algemene regels die zowel op het rugby als op het gebruik en het betreden van het rugbycomplex van toepassing zijn.

 

Uitgangspunten

Rugby is een teamsport die je met elkaar beoefent, zonder samenspel geen rugby We sporten met elkaar We gedragen ons altijd sportief We hebben altijd respect voor elkaar en de trainers Rugby is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers; Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler; Door rugby leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen; Rugby geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen.

 

Gedragsregels voor de spelers

• Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld en bij de training.
• Neemt zoveel mogelijk deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer/Teammanager als niet aan de training of de wedstrijd kan worden deelgenomen;
• Is bij de training 15 minuten voor aanvang aanwezig;
• Draagt tijdens de trainingen en de wedstrijden een mondbeschermer (bitje);
• Respecteert de tegenstander, de referee, de leider en het publiek;
• Accepteert de beslissingen van de referee en de linesmen ook al is de speler het daar niet mee eens;
• Is zuinig op alle materialen die gebruikt worden, dus ook op de velden en kleedkamers;
• Helpt desgevraagd mee met schoonmaken van de kleedkamer;
• Meldt aan de leider of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan;
• Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in bewaring in het clubhuis;
• Helpt desgevraagd mee met het verzamelen van materialen na de training.

 

Onder misplaatst gedrag wordt verstaan:

• Verbaal of fysiek geweld;
• Intimidatie;
• Discriminatie.

 

Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van de jeugdspeler

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de ouders/verzorgers van toepassing.

 

De ouder/verzorger:

• Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld;
• Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen van het veld;
• Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en begeleiders (komt ook niet in de kleedkamer tijdens de rustpauze tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de begeleiding).

 

Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij:

• Spelers positief aanmoedigen, maar geen technische en tactische aanwijzingen geven;
• Helpen bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd;
• Er voor zorgen dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd;
• Er op toe zien dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd;
• Op tijd de contributie voldoen;
• Kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie melden bij de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging;
• Zorg dragen voor adequate kleding, schoeisel en mondbeschermer;
• De Jeugdbegeleiding informeren over bijzonderheden van hun kind, indien van invloed op veiligheid, gezondheid of welzijn van het kind tijdens wedstrijd en/of training.

 

Alcohol, tabak en drugs

Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het voorbeeld niet alleen volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist (jonge) jeugd, dienen onderstaande zaken apart genoemd te worden:
• Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate en zeker niet op het veld of in de kleedkamers. Wees ervan bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen;
• Het nuttigen van alcoholische dranken in de kantine is op zaterdag voor 12:00 niet gewenst;
• Het is ten strengste verboden te roken in het clubhuis en de kleedkamers;
• Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct leiden tot een veld/complex verbod.
• Mishandeling, discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties.
• In die gevallen waar de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van het bestuur in de geest hiervan te handelen.
• Hoe is de gedragscode verder zichtbaar in de dagelijkse omgang

 

RESPECT EN SPORTIVITEIT:
Wij beoefenen onze sport met respect voor elkaar en onszelf; wij zijn er trots op de RC Ducks te mogen vertegenwoordigen en zijn sportief binnen en buiten het veld ook als anderen minder sportief zijn.

VEILIGHEID EN GEZONDHEID:
Wij stellen onze eigen en elkaars veiligheid en gezondheid voorop in onze sport; het streven om de top te bereiken brengt ons tot een gezonde leefstijl en gaat nooit ten koste van onze veiligheid of gezondheid.

TEAM:
Wij zijn er voor het team en het team is er voor ons; we ondersteunen en corrigeren elkaar in het belang van een optimale ontwikkeling van iedere speler en het optimaal functioneren van het team;

COMMUNICATIE:
Wij communiceren zorgvuldig en transparant met elkaar en onze omgeving waarbij het respecteren van privacy en respect voor elkaar onze uitgangspunten zijn.